Systémy managementu hospodaření s energií

hospodareniZákladním dokumentem pro zpracování systému energetického managementu je ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití. Systém managementu hospodaření s energií je de facto založen na metodice postupných kroků, kterými jsou plánování (stanovení cílů a procesů nutných pro dosažení očekávaných výsledků); provedení​,​ tj. zavedení procesů; kontrola spočívající v monitorování a měření procesů s ohledem na cílové požadavky a hodnoty, kterých má být dosaženo; a jednání, jehož náplní je provádění opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti celého systému managementu hospodaření s energií.

Základní dokument, ​který ​popisuj​e​ výchozí stav spotřeby energie a současně předestírá oblasti a možnosti energetických úspor včetně jejich kvantifikace v technických jednotkách (GJ, MWh)​,​ je energetický audit.​ Po vyhotovení energetického auditu je třeba jako první krok u provozovatele sestavit tým managementu hospodaření s energií, do jehož čela by měl být jmenován vedoucí pracovník organizace, vybavený dostatečnými rozhodujícími pravomocemi.

Tým stanoví energetické cíle, což je specifikovaný výsledek, kterého má být dosaženo.