Energetický audit

Dva způsoby dosažení úspor energie

K dosažení úspor energie lze přistoupit dvěma způsoby. Buď na základě momentálně výhodné (nebo také nevýhodné) nabídky typu nahodilé výměny oken díky akční ceně, zateplení části obvodové zdi, na kterou nejvíce fouká, nákupu nového kotle, který Vám prodejce doporučí nebo např. nákup LED svítidel apod. Avšak skutečně dosažené úspory energie a snížení provozních nákladů jsou v těchto dílčích případech většinou sporné nebo neprokazatelné.
Nebo lze k úsporám přistoupit systémově a před samotnou investicí získat dokonalý přehled o opatřeních přinášejících úspory energie a o nákladech na jejich realizaci, očekávatelných úsporách a finanční návratnosti vynaložených investic.

První ze způsobů rozhodně nedoporučujeme, neboť zpravidla přinese investorovi zklamání. Pro systémový přístup v oblasti úspor energie je správným začátkem energetický audit. Ke zpracování energetického auditu naše společnost na základě letitých zkušeností přistupuje jako k procesu, který v první fázi podá co nejpodrobnější informace o tom, jaký podíl mají jednotlivé činnosti či spotřebiče, výrobní nebo technologické procesy na celkové spotřebě energie závodu, firmy či veřejné budovy. Podmínkou pro dosažení kvalitních výsledků je podrobné studium a poznání procesů probíhajících v objektu, pro který je energetický audit zpracováván.

Energeticky úsporná opatření

Na základě takto provedené analýzy stávající úrovně energetické spotřeby jsou navrhována energeticky úsporná opatření různého rozsahu a typu. U budov obecně – bez rozdílu, zda slouží pro podnikání či pro veřejnost – se obvykle jedná o snižování tepelných ztrát (zateplováním obvodových zdí, výměnou oken a dveří atd.), které může být doplněno o řešení větrání, modernizaci osvětlení, modernizaci zdrojů tepla, aplikaci automatické měřicí a regulační techniky a podobně či využití obnovitelných zdrojů energie. Ve výrobních podnicích, závodech, službách nebo i zemědělství jsou navrhovaná opatření na úspory energie dále rozšířena například o využití odpadního tepla z výrobních procesů nebo z větrání, různé změny výrobních nebo technologických procesů, návrhy na využití kogenerace nebo trigenerace v případě potřeby chladu nebo jiné individuálně navržené úpravy podle typu výroby nebo technologie.

U všech navržených opatření nebo změn jsou odhadnuty náklady na jejich realizaci a vypočteny roční úspory energie a provozních nákladů. Výsledkem této činnosti je technická zpráva, označovaná jako zpráva o energetickém auditu, která obsahuje všechny provedené výpočty a analýzy a optimální variantu řešení, jejíž realizací lze dospět k co nejvyšším úsporám energie při vynaložení co nejnižších realizačních nákladů. Energetický audit je prováděn v úplném rozsahu a požadované kvalitě, takže v našem provedení bez výhrad splňuje požadavky zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky o energetickém auditu a energetickém č. 480/2012 Sb. Mimo jiné má energetický specialista (dříve auditor) povinnost ze zákona zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním činnosti dozvěděl, a současně musí být ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti.

Energetický audit – nezbytná příloha pro poskytnutí dotace

Energetický audit je též nezbytnou přílohou k žádosti o dotaci z různých dotačních programů v rámci OPPIk, OPŽP, IROP, EFEKT a případně dalších dle aktuálních podmínek jednotlivých operačních programů.