Dotace a dotační management

dotace-a-managementNení sporu o tom, že čerpání dotací přináší pro veřejnou i podnikatelskou sféru příležitost k realizaci zásadních opatření ke snížení energetické spotřeby budov či procesů. Bez dotace by vzhledem k finanční náročnosti často nebylo pro žadatele možné v blízkém časovém horizontu realizovat daný projekt vůbec nebo by byl nucen jej uskutečnit pouze v omezeném rozsahu.

Základní podmínkou pro získání dotace u energetických projektů je kvalitně zpracovaný energetický posudek. Od hodnot z energetického posudku, uvedených v žádosti o dotaci, se odvíjí nejen to, zda dotaci obdržíte, ale také jaká bude její výše a jaké úspory energií i financí Vám přinese. Nekvalitně zpracovaný energetický posudek může mít za následek to, že dotaci buď vůbec nezískáte, nebo bude její výše výrazně nižší, než by mohla být, případně může dojít k tomu, že při nedosažení posudkem deklarovaných úspor energií budete nuceni část poskytnuté dotace vracet.

Cílem komplexního dotačního managementu energetických projektů, který jsme schopni Vám poskytnout, je:

  • definovat optimální rozsah projektu vzhledem k  poměru nutných investičních nákladů a dosažených přínosů
  • zpracovat a odeslat žádost o dotaci včetně všech požadovaných příloh v termínu, rozsahu a kvalitě požadované konkrétním dotačním programem
  • zpracovat a zkompletovat podklady potřebné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • provést zadávací řízení pro výběr zhotovitelů projektu
  • monitorovat průběh realizace projektu
  • zpracovávat případné změny projektu v průběhu realizace, odesílat monitorovací zprávy, kontrolovat formální správnost dokladů týkajících se projektu, komunikovat s poskytovatelem dotace
  • zpracovat žádosti o platbu, na jejichž základě bude dotace proplacena
  • provést vyhodnocení projektu – zpracovávat průběžné monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení projektu ve stanoveném termínu a dle požadavků zadavatele

Během celého procesu Vám poskytujeme kompletní informace o průběhu projektu a zajišťujeme potřebnou komunikaci s poskytovatelem dotace.

Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti a bezproblémová realizace řady dotovaných projektů v uplynulém období jsou jistou zárukou a předpokladem úspěšné realizace Vašeho projektu.